Dendrobium eriiflorum (Griff.1851) KEW

Printable View