Brassavola Ndosa, Littlestar Hybrid
Lady of the NightDhaka, Bangladesh